Live Chat
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
ATbar
vi-VNen-US
vi-VNen-US
Tìm kiếm
TÌM HIỂU IELTS

Các phần của bài thi IELTS

Tham khảo IELTS Plus, trang 2-3
Đã hỏi 11/01/2013
Tri Nguyen Dung8
Tri Nguyen Dung
đã sửa 08/04/2013
Thầy Nguyễn Tuấn Kiệt1
Thầy Nguyễn Tuấn Kiệt

Tôi đánh dấu câu hỏi này bởi vì ...
10 thông báo đánh dấu cho người điều hành vẩn tồn tại

Tôi xóa câu hỏi này bởi vì ...
Tôi đánh dấu câu trả lời này vì ...
10 thông báo đánh dấu cho người điều hành vẩn tồn tại

Đánh dấu bài đăng

Bạn đã đánh dấu bài này. Nhấp vào "Dấu hiệu Hủy bỏ" dưới đây sẽ loại bỏ dấu hiệu của bạn, do đó làm giảm lần đếm.

Tôi xóa câu trả lời này vì ...