Live Chat
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
ATbar
vi-VNen-US
vi-VNen-US
Tìm kiếm
TÌM HIỂU IELTS

IELTS và TOEFL - Sản phẩm giáo dục đối trọng của Anh và Mỹ

Khi hai bài khảo thí Tiếng Anh đều "kẻ tấm lạng người nửa cân" thì việc lựa chọn IELTS hay TOEFL chỉ còn là vấn đề sở thích. Có người nói thế!

Đã hỏi 10/04/2013
LienCraig101
LienCraig10
đã sửa 31/08/2013
LienCraig101
LienCraig10

Tôi đánh dấu câu hỏi này bởi vì ...
10 thông báo đánh dấu cho người điều hành vẩn tồn tại

Tôi xóa câu hỏi này bởi vì ...
Tôi đánh dấu câu trả lời này vì ...
10 thông báo đánh dấu cho người điều hành vẩn tồn tại

Đánh dấu bài đăng

Bạn đã đánh dấu bài này. Nhấp vào "Dấu hiệu Hủy bỏ" dưới đây sẽ loại bỏ dấu hiệu của bạn, do đó làm giảm lần đếm.

Tôi xóa câu trả lời này vì ...